Joomla 1.7 NivoSlider developed by NewJoomlaTemplates in collaboration with best web hosting reviews and ratings.
Shared website hosting with bluehost review company. Find low priced cheap hosting online.

Regulamin Przystani

Regulamin wypożyczalni kajaków

Przystani Wodnej "Camping-Zamek"

86-100 Świecie ul.Zamkowa 10

 

"Camping-Zamek" nr 54 jest członkiem

POLSKIEJ FEDERACJI CAMPINGU I CARAVANINGU

 

Personel kempingu i Przystani Wodnej "Camping-Zamek" wysoko cenić będzie Państwa współpracę w przestrzeganiu tego Regulaminu, który służyć ma zapewnieniu spokoju

i bezpiecznego wypoczynku gości.

 

§ 1

Dla osób indywidualnie wypożyczajacych sprzęt.

 1. Wypożyczenie sprzętu odbywa się na zasadach odpłatności zgodnie z obowiązującym cennikiem.

 2. Pod pojęciem sprzęt rozumie się kajak, wiosła, kamizelkę asekuracyjną lub ratunkową.

 3. Aby wypożyczyć sprzęt należy okazać dokument ze zdjęciem (dowód osobisty, legitymację, paszport, prawo jazdy). Osoba wypożyczająca sprzęt musi być pełnoletnia.

 4. W przypadku jeśli wydający sprzęt uzna klienta za niewiarygodnego, bez uzasadnienia może odmówić wypożyczenia kajaku. Nie będą również obsługiwane osoby pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

 5. Wypożyczenie sprzętu następuje po wpłaceniu należności oraz podpisaniu przez Wypożyczającego oświadczenia stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

 6. Wypożyczający ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wypożyczony sprzęt.

 7. Wypożyczający zobowiązany jest do sprawdzenia stanu wypożyczanego sprzętu pod względem jakościowym, ilościowym oraz przekazania ewentualnych uwag wydającemu sprzęt.

 8. Podstawowym wyposażeniem każdego sprzętu pływającego są wiosła, kamizelka ratunkowa dla osoby, która daklaruje, że nie umie pływać oraz kamizelka asekuracyjna dla osoby, która dekalruje, że umie pływać, których Wypożyczający musi używać zgodnie z ich przeznaczeniem i ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa.

 9. Sprzęt zwracany do Wypożyczalni powinien być w stanie niepogorszonym i umożliwiającym ponowne wypożyczenie.

 10. Jeżeli nie umówiono się inaczej odbiór i zwrot sprzętu odbywa się w Przystani Wodnej "Camping-Zamek".

 11. Wypożyczalnia może przetransportować sprzęt w inne miejsce wskazane przez Wypożyczającego.

 12. Za sprzęt nie zwrócony w terminie Wypożyczalnia może pobrać dodatkową opłatę w wysokości 100% dobowej należności za wypożyczenie.

 13. Osoby nieletnie mogą korzystać ze sprzętu i płynąć tylko pod opieką osób pełnoletnich, które ponoszą pełną odpowiedzialność za nie, za ich zachowanie i ewentualne szkody.

 

§ 2

Dla organizatorów spływu. 

 1. Wypożyczenie sprzętu odbywa się na zasadach odpłatności zgodnie z obowiązującym cennikiem.

 2. Pod pojęciem sprzęt rozumie się kajak, wiosła, kamizelkę asekuracyjną lub ratunkową.

 3. Organizatorem spływu kajakowego jest osoba zgłaszająca potrzebę rezerwacji sprzętu dla grupy osób. Organizator musi być osobą pełnoletnią.

 4. Aby wypożyczyć sprzęt  Organizator musi okazać dokument ze zdjęciem (dowód osobisty, legitymację, paszport, prawo jazdy).

 5. W przypadku jeśli wydający sprzęt uzna klienta za niewiarygodnego, bez uzasadnienia może odmówić wypożyczenia kajaku. Nie będą również obsługiwane osoby pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

 6. Wypożyczenie sprzętu następuje po wpłaceniu należności oraz podpisaniu przez Organizatora oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.

 7. Organizator spływu jest odpowiedzialny za uczestników i ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wypożyczony sprzęt.

 8. W przypadku uczestnictwa w spływie kajakowym osób nieletnich Organizator spływu zobowiązany jest do uzyskania zgody od prawnego opiekuna na uczestnictwo nieletniego w spływie.

 9. Organizator spływu zobowiązany jest poinformować uczestników spływu o wszystkich warunkach, na jakich spływ się odbywa, a w szczególności dotyczących bezpieczeństwa i zachowania się na szlaku oraz przestrzegania wszelkich przepisów i zobowiązań prawnych.

 10. Organizator spływu zobowiązany jest do ustalenia, czy uczestnicy umieją pływać i czy ich stan zdrowia umożliwia im wzięcie udziału w imprezie i bierze za to pełną odpowiedzialność.

 11. Organizator spływu zobowiązany jest do sprawdzenia stanu wypożyczanego sprzętu pod względem jakościowym ilościowym oraz przekazania ewentualnych uwag wydającemu sprzęt.

 12. Podstawowym wyposażeniem każdego sprzętu pływającego są wiosła, kamizelka ratunkowa dla osoby, która deklaruje, że nie umie pływać oraz kamizelka asekuracyjna dla osoby, która deklaruje, że umie pływać, których uczestnik spływu musi używać zgodnie z ich przeznaczeniem i ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa.

 13. Sprzęt zwracany do Wypożyczalni powinien być w stanie niepogorszonym i umożliwiającym ponowne wypożyczenie.

 14. Jeżeli nie umówiono się inaczej odbiór i zwrot sprzętu odbywa się w Przystani Wodnej "Camping-Zamek".

 15. Wypożyczalnia może przetransportować sprzęt w inne miejsce wskazane przez Organizatora.

 16. Za sprzęt nie zwrócony w terminie Wypożyczalnia może pobrać dodatkową opłatę w wysokości 100% dobowej należności za wypożyczenie.

 

§ 3

Postanowienia końcowe.

 1. Wypożyczalnia nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zachowanie się uczestników podczs pływania, a w szczególności za szkody wyrządzone osobom trzecim i firmom.

 2. Wypożyczalnia nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu nieszczęśliwych wypadków, utraty zdrowia lub życia osób pływających na wypożyczonym sprzęcie.

 3. Jeżeli nie umówiono się inaczej Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za szkody, jakim mogłyby ulec pozostawione na jej terenie samochody, a w szczególności za kradzieże, uszkodzenia, dewastacje włączając w to szkody wywołane siłami natury.

 4. Osoby naruszające regulamin Wypożyczalni będą zobowiązane do zakończenia pływania wypożyczonym sprzętem niezależnie od czasu przebywania na wodzie bez prawa zwrotu pieniędzy.

 5. Organizator spływu, Wypożyczający oraz pozostałe płynące osoby zobowiązane są do stosowania się do poleceń wydawanych przez obsługę Wypożyczalni oraz innych służb do tego uprawnionych.

 6. Za zgubienie, kradzież oraz zniszczenia nieodwracalne sprzętu pobierana jest opłata w wysokości 100% ceny rynkowej sprzętu bez względu na stopień jego zamortyzowania.

 7. Za przedziurawienie kajaku w zależności od wielkości uszkodzenia pobierana jest opłata w kwocie od 50 zł do 100 zł.

 8. Wszystkie sprawy sporne w pierwszej kolejności będą rozwiązywane polubownie,

  a w przypadku braku porozumienia, sprawy sporne będzie rozstrzygał sąd właściwy dla Wypożyczalni.

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu "Oświadczenie Wypożyczającego"

 

Ja, niżej podpisany.................................................................................

legitymujący się …..................................................................................

 

oświadczam, że:

 

 1. Zapoznałem się z regulaminem Wypożyczalni Kajaków Przystani Wodnej

  Camping-Zamek”, jest on dla mnie zrozumiały i zobowiązuję się do jego przestrzegania.

 2. Kajakiem płynę sam / Kajakiem płynę z drugą osobą i biorę za nią odpowiedzialność.*

 3. Umiem / nie umiem pływać.*

 4. Osoba ze mną płynąca umie / nie umie pływać.*

 5. Biorę odpowiedzialność materialną za wypożyczony sprzęt.

 6. W związku z płynięciem rzeką , mając na uwadze niebezpieczeństwo utraty zdrowia lub życia mojego oraz płynącej ze mną osoby, nie będę dochodził/a żadnych roszczeń z powyższych tytułów od Wypożyczalni. Zobowiązanie w powyższym zakresie dotyczy moich ewentualnych spadkobierców.

Świecie, …................................ ….....................................................................

czytelny podpis : imię i nazwisko

 

*niepotrzebne skreślić

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu "Oświadczenie Organizatora"

 

Ja, niżej podpisany.................................................................................

legitymujący się …..................................................................................

oświadczam, że:

 1. Zapoznałem się z regulaminem Wypożyczalni Kajaków Przystani Wodnej

  Camping-Zamek”, jest on dla mnie zrozumiały i zobowiązuję się do jego przestrzegania.

 2. Występuję jako organizator spływu, w którym bierze udział …............ osób,

  w tym …..... nieletnich.

 3. Wśród uczestników spływu ….........osób umie pływać i ….......osób nie umie pływać.

 4. Biorę odpowiedzialność za wszystkich uczestników spływu.

 5. Biorę odpowiedzialność materialną za wypożyczony sprzęt.

 6. W związku z płynięciem rzeką , mając na uwadze niebezpieczeństwo utraty zdrowia lub życia mojego, płynącej ze mną osoby oraz pozostałych uczestników spływu nie będę dochodził/a żadnych roszczeń z powyższych tytułów od Wypożyczalni. Zobowiązanie w powyższym zakresie dotyczy moich ewentualnych spadkobierców.

Świecie, …................................ ….....................................................................

czytelny podpis : imię i nazwisko

 

 

 

Joomla 1.7 Templates designed by college jacken